Pārvalde

Asociācijas vadītāja

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītāja ir Tīna Lūse.

Tīna Lūse ir individuāli praktizējoša zvērināta advokāte, kas ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Iepriekš strādājusi valsts pārvaldē un privātajā sektorā – vairāk nekā desmit gadus praktizējusi starptautiskai auditoru kompānijai pietuvinātā advokātu birojā, specializējoties iegādes un restrukturizācijas darījumu konsultēšanā, komerctiesībās, kā arī finanšu tiesībās  ārpus banku sektorā, un pēdējos piecus gadus bijusi daļa no vadības komandas vienā no vadošajiem Latvijas telekomunikāciju uzņēmumiem, kur ieguvusi nozīmīgu pieredzi problemātisku aktīvu pārvaldīšanā, korporatīvajā pārvaldībā un publisko attiecību jomā.

Bijusi uzraudzības padomes locekle biedrībā “Par legālu saturu” un kopš 2018. gada vada Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju.

Asociācijas vadītājs nodrošina:

  • ikdienas darba vadīšanu;
  • uzraudzības realizēšanu pār to, kā biedri pilda asociācijas statūtu, Labās prakses standarta un citu apstiprināto dokumentu noteikumus;
  • asociācijas pārstāvēšanu saziņā ar tās biedriem un trešajām personām;
  • asociācijas mantas pārvaldīšanu un rīcību ar tās līdzekļiem atbilstoši šiem statūtiem;
  • vadoties no veicamo darbu apjoma, darbinieku skaitliskā un personālā sastāva, kā arī darba samaksas apmēra noteikšanu saskaņā ar apstiprināto budžetu;
  • priekšlikumu sagatavošanu par padomes un kopsapulces kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem.

Biedru kopsapulce

Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.

Tikai kopsapulce ir tiesīga:

  • izdarīt grozījumus statūtos;
  • ievēlēt vai atcelt revidentu un uzraudzības padomes locekļus;
  • lemt par biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;
  • izlemt jautājumus, kas saistīti ar dalību komercsabiedrībās vai citās nevalstiskās organizācijās.

Revidents

Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru  kopsapulce ievēl uz vienu gadu.