Mērķi un uzdevumi

Asociācijas darbības mērķi ir izvirzīti, lai palīdzētu sakārtot un attīstīt ārpus banku sektora finanšu pakalpojumu nozari.

Mērķi:

  • Apvienojot Latvijas finanšu sektorā strādājošus alternatīvo finanšu pakalpojumu komersantus, nodrošināt to interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšu sektora ilgtspējīgu attīstību.

Lai īstenotu mērķus, asociācija ir izvirzījusi uzdevumus, kuros ietilpst:

  • aktīva dalība nozares attīstības stratēģisko un konceptuālo dokumentu izstrādē;
  • sadarbība ar nozari uzraugošajām un citām valsts pārvaldes iestādēm;
  • pasākumu organizēšana cīņā pret negodīgu komercpraksi;
  • nozares tirgus izpēte;
  • asociācijas biedru interešu pārstāvēšana attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām;
  • asociācijas atpazīstamības veicināšana;
  • juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana asociācijas biedriem.