Iesniegt sūdzību elektroniski

Sūdzību pamatojošie dokumenti:
pakalpojumu sniedzējam iesniegtās pretenzijas kopija;
pakalpojuma sniedzēja atbilde uz šo pretenziju, ja tāda tikusi saņemta;
pierādījumi, ja tādi ir pieejami, ka pretenzija tika iesniegta pakalpojuma sniedzējam, ja nav pievienota pakalpojuma sniedzēja atbilde;
līgums, kura sakarā radies strīds;
citi saistīti dokumenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienot vēl vienu
Apliecinu, ka esmu iepazinies / -usies ar LAFPA Ombuda Reglamentu un LAFPA Ombuda nolikumu.Lūdzu izskatīt sūdzību atbilstoši LAFPA Ombuda Reglamenta noteikumiem.Piekrītu, ka pakalpojumu sniedzējs sniedz Ombudam manu privāto informāciju un informāciju par darījuma attiecībām ar pakalpojumu sniedzēju.Apliecinu, ka esmu vērsies pie pakalpojuma sniedzēja un 30 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas nav atrisinājis strīdu, kā arī piekrītu, ka Ombuds sūdzību ir pilnvarots pārsūtīt tālākai strīda risināšanai pakalpojuma sniedzējam (gadījumā, ja sūdzības iesniedzējs nav iepriekš vērsies pie pakalpojuma sniedzēja).Apliecinu, ka neesmu vērsies ar šāda satura sūdzību tiesā vai šķīrējtiesā, kā arī pie cita ārpustiesas strīdu risinātāja.Apliecinu, ka esmu informēts, ka LAFPA Ombuda strīda risinājums būs man saistošs, ja tam piekritīšu.