Pakāpeniska parādu atmaksa jeb kredītu apvienošana

Ar Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas starpniecību no 2013. gada 25. marta grūtībās nonākušie kredītņēmēji, kas aizdevumus ņēmuši no vairākiem nebanku kredītdevējiem, bet nespēj pildīt uzņemtās saistības, var veikt aizdevumu un kredītu apvienošanu, atmaksājot parādus jeb dzēst kredītu saistības pakāpeniski. Asociācija ir izstrādājusi kārtību, kādā kredītņēmējs un asociācijas biedri var vienoties par pakāpenisku parādu atmaksu, ievērojot katra kredītņēmēja individuālās iespējas parādus atmaksāt.

Asociācija aicina grūtībās nonākušos kredītņēmējus būt uzmanīgiem un neiesaistīties starpnieku piedāvātajos darījumos, kas saistīti ar pieteikuma noformēšanu pakāpeniskai kredītu jeb parādu atmaksai. Asociācijas un tās biedru aktivitātes ir vērstas uz kredītņēmēju aizsardzību un atbildīgas kreditēšanas prakses veicināšanu – vidutāja pakalpojumu asociācija sniedz bez maksas. Ja rodas papildu jautājumi par vienošanās noslēgšanu, informāciju var saņemt, zvanot uz asociācijas kontakttālruni.

Kuri aizņēmēji var izmantot šo iespēju, un ko tā paredz?

Kārtība attiecas tikai un vienīgi uz tādiem aizdevumiem, ko izsnieguši asociācijas biedri.

Kā noslēgt vienošanos?

Lai noslēgtu šādu vienošanos, aizņēmējam ir jāiesniedz attiecīgs pieteikums. Pieteikuma forma kā pielikums atrodama lapas apakšā.

Aizpildīto pieteikumu aizņēmējs var iesniegt asociācijai, kas par saņemto pieteikumu informēs arī visus pieteikumā norādītos asociācijas biedrus.

Kopā ar pieteikumu aizņēmējam jāiesniedz:

  • aizņēmēja pases (vai personas apliecības) kopija;
  • izziņa no VSAA par pēdējos 6 mēnešos veiktajām sociālajām iemaksām par aizņēmēju;
  • Bankas konta pārskatu par pēdējiem 6 mēnešiem par kontu, kurā aizņēmējs saņem ienākumus.

Aizpildīto pieteikumu kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem aizņēmējs var iesniegt:

  • personiski, nogādājot asociācijas birojā Rīgā, Vaļņu ielā 5/1;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu palidziba@lafpa.lv.

Pēc pieteikuma saņemšanas asociācija var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju, lai precizētu vienošanās sniegto informāciju, kā arī, lai pārliecinātos par to, ka ir izpildīti vienošanās noslēgšanas nosacījumi.

Asociācijas biedri ir vienojušies, ka parādniekam tiek apturēta procentu un soda sankciju piemērošana brīdī, kad biedrs ir saņēmis no asociācijas informāciju par Aizņēmēja iesnieguma saņemšanu. Tomēr aizņēmējam jārēķinās ar to, ka gadījumā, ja parādnieks nepilda vienošanās noteikumus vai arī vispār neparaksta vienošanos, kreditoriem ir tiesības piemērot soda sankcijas atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem. 

Kādi ir kritēriji pieteikuma apstiprināšanai?

Lai noslēgtu vienošanos par parāda saistību izpildi, aizņēmējam un tā pieteikumā norādītajai informācijai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • aizņēmējam ir jābūt vismaz diviem aizņēmumiem no diviem asociācijas biedriem, no kuriem vismaz viena aizņēmuma atmaksa tiek kavēta vairāk par 30 dienām. Lūgums ņemt vērā, ka viens asociācijas biedrs var strādāt ar vairākiem zīmoliem. Asociācijas biedrs ir uzņēmums, nevis tā pārstāvētie zīmoli. Līdz ar to tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuros norādīti vismaz divi aizņēmumi no diviem asociācijas biedriem;
  • Ja aizņēmējs jau ir vienojies ar kreditoru par parāda atmaksas grafiku, tad aizņēmējs šo parādu var norādīt pieteikumā tikai gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņotā grafika noteikumi. Ja pārkāpumu nav, tad asociācija šo parāda summu vērā neņems, un aizņēmējam ir jāturpina pildīt saskaņotais grafiks.

Asociācija uzsāks saistību izpildes vienošanās noteikumu saskaņošanu tikai ar tām personām, kas atbilst iepriekš norādītajiem kritērijiem un kuru iesniegtie ienākumus apliecinošie dokumenti apstiprinās, ka personai nav brīvu līdzekļu saistību izpildei pret kreditoriem atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.

Ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par parāda piedziņu, tad iespējams viens no abiem tālāk norādītajiem situācijas risinājumiem:

  • gadījumos, kad tiesu izpildītāji ir nosūtījuši parādniekiem uzaicinājumus izpildīt saistības labprātīgi, kreditors lūgs apturēt piedziņas procesu, un aizņēmēja saistību summai tiks pieskaitītas papildu izmaksas par tiesu izpildītāja darbu atbilstoši tiesu izpildītāju noteiktajām atlīdzības taksēm.
  • gadījumu, kad tiesu izpildītāji ir uzsākuši piedziņas darbības, asociācija un tās biedri izvērtēs individuāli, cik pamatoti būtu ar attiecīgo aizņēmēju slēgt vienošanos par saistību pakāpenisku izpildi. Asociācijas biedriem ir tiesības atteikties no vienošanās slēgšanas, balstoties uz šī izvērtējuma rezultātiem.

Tāpat aizņēmējam jārēķinās ar to, ka vienošanās noteikumi paredzēs, ka visi asociācijas biedri reģistrēs informāciju par aizņēmēju sarakstā ar personām, kam vienošanās darbības laikā tiks atteikta jaunu aizdevumu piešķiršana. Pēc visu parāda saistību samaksas atbilstoši noslēgtās vienošanās noteikumiem asociācijas biedri personas vārdu no šī saraksta dzēsīs.

Kāds ir maksimālais vienošanās par aizdevumu pakāpenisku atmaksu termiņš?

Aizdevumu atmaksas termiņš tiek noteikts atkarībā no aizņēmēja neto ienākumiem un kopējo saistību apmēru. Maksimālais aizdevuma termiņš ir 5 gadi.

Atsevišķos gadījumos, ja asociācija ir secinājusi, ka garāka termiņa noteikšana ir aizņēmēja un asociācija biedru interesēs, aizdevumu atmaksas termiņš var tikt noteikts garāks.

Aizdevumu ir iespējams atmaksāt pirms termiņa bez papildu maksas.

Kā tiek pieņemts gala lēmums?

Desmit darba dienu laikā asociācija izskata no aizņēmēja saņemto pieteikumu un sazinās ar aizņēmēju par iespējamo vienošanās parakstīšanas laiku. Asociācija piedāvā aizņēmējam parakstīt vienošanos par parāda saistību pakāpenisku izpildi, kas atbilst iepriekš norādītajiem nosacījumiem.

Vienošanās noteikumi, t.sk. ikmēneša maksājums un termiņš, pirms parakstīšanas tiek saskaņoti ar visiem aizņēmēja norādītajiem kreditoriem.

Vienošanās parakstīšanas laiks tiks noteikts individuāli katram aizņēmējam. Vienošanās parakstīšana notiek asociācijas telpās Rīgā, Vaļņu ielā 5/1. Nepieciešams līdzi ņemt derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Kādos gadījumos pieteikums netiek izskatīts?

Ja klients ir lauzis vienošanos, nepildot uzņemtās saistības, personas dokumenti atkārtoti netiks izskatīti.

Iesnieguma veidlapa:

Lejuplādēt failu